Do Thuismitheoirí

Tá eolas sa mhír seo den suíomh gréasáin do thuismitheoirí agus do chaomhnóirí leanaí atá faoi mhíchumas.

Cúram agus Oideachas na Luath-Óige (COLÓ)

Tá neart faisnéise ann mar gheall ar na buntáistí do leanaí a bhaineann le cúram agus oideachas na luath-óige ar ardchaighdeán.

Faoin gClár um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige, tá gach leanbh cáilithe i bPoblacht na hÉireann i dteideal cúram agus oideachas na luath-óige saor in aisce (ar a dtugtar 'réamhscoil saor in aisce' freisin) sa tréimhse sula tosóidh siad ar bunscoil.

Le héifeacht ó Mheán Fómhair 2016, beidh leanaí in ann tosú ar scoil saor in aisce i mí Mheán Fómhair, i mí Eanáir nó i mí Aibreáin nuair a bheidh a dtríú lá breithe bainte amach acu agus beidh siad inn ann fanacht ar scoil saor in aisce go dtí go n-aistreoidh siad go dtí an bhunscoil (ar choinníoll nach mbeidh siad níos sine ná 5½ bliana d'aois ag deireadh na bliana réamhscoile, féach an Incháilitheacht COLÓ) le do thoil.

Chun tacú le leanaí faoi mhíchumas réamhscoil a rochtain saor in aisce, tá mórchlár nua tacaíochtaí, an Múnla um Rochtain agus Cuimsitheacht, i ndiaidh a bheith tugtha isteach.

An Múnla um Rochtain agus Cuimsitheacht (AIM)

Is clár tacaíochtaí é An Múnla um Rochtain agus Cuimsitheacht (AIM) atá deartha lena chinntiú go mbeadh leanaí faoi mhíchumas in ann an Clár um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige a rochtain i ngnáthshuíomhanna réamhscoile agus go mbeidís in ann páirt iomlán a ghlacadh sa churaclam réamhscoile i dteannta leana gcuid comhscoláirí.

Múnla leanbhlárnach tacaíochtaí is ea AIM, a bhfuil seacht leibhéal tacaíochta forchéimnithí ag baint leis, ó thacaíocht uilíoch go dtí tacaíocht dhírithe, atá bunaithe ar riachtanais an linbh agus an tsoláthraí sheirbhíse. Dearadh an múnla le go mbeadh sé freagrúil do chuid riachtanas gach linbh aonair i gcomhthéacs a shuíomh réamhscoile. Tá roinnt tacaíochtaí saincheaptha, praiticiúla á dtairiscint againn bunaithe ar riachtanas agus ní bheidh diagnóis fhoirmeálta ag teastáil uainn.

Baineann leibhéil 1 - 3 den mhúnla le foireann tacaíochtaí uilíocha atá deartha chun cultúr cuimsitheach a chur chun cinn agus chun tacú leis laistigh de shuíomhanna réamhscoile trí roinnt tionscnamh oideachais agus roinnt tionscnamh tógtha acmhainne le haghaidh soláthraithe agus cleachtóirí. Tugann fianaise idirnáisiúnta le tuiscint gur leor na tacaíochtaí sin, ach iad á bhforbairt mar is cuí, chun tacú le mórán leanaí atá faoi mhíchumas.

Bíodh sin mar ata, i gcás go measfadh soláthraí seirbhíse, i gcomhar le tuismitheoir, gurbh fhéidir gur gá le tacaíocht áirithe eile chun riachtanais linbh ar leith a chomhlíonadh, d'fhéadfadh sé iarratas a dhéanamh ar thacaíocht dhírithe amháin nó ar níos mó ná tacaíocht dhírithe amháin faoi leibhéil 4 - 7 den mhúnla. D'fhéadfadh tacaíochtaí breise dírithe a bheith i bhfoirm shainchomhairle agus meantóireacht chúram agus oideachas na luath-óige (leibhéal 4), fearas speisialaithe, gléasanna agus mionathruithe (leibhéal 5), tacaíochtaí teiripeacha (leibhéal 6) nó caipitíocht bhreise chun cabhair bhreise a chistiú sa seomra réamhscoile ECCE (leibhéal 7). Tá tuilleadh eolais maidir leis na tacaíochtaí dírithe sin curtha ar fáil thíos.

I ndeireadh na dála, baineann an múnla le gach gnáthshuíomh réamhscoile atá á chistiú tríd an gclár ECCE. Chomh maith le gnáthshuíomhanna, tá seirbhísí réamhscoile á gcur ar fáil i réamhscoileanna speisialta agus i ranganna luath-idirghabhála a fhreastalaíonn ar leanaí faoi mhíchumas amháin. Cé go bhfuil sé mar fhís bhunúsach ag an múnla nua freastail ar an oiread leanaí agus is féidir i ngnáthshuíomhanna, aithnítear go mbeidh seirbhísí speisialaithe ag taisteal ó líon beag leanaí.

Tacaíochtaí dírithe faoi AIM

Tá réimse seirbhísí dírithe á cur ar fáil faoi leibhéil 4 - 7 den Mhúnla um Rochtain agus Cuimsitheacht

Leibhéal 4: Sainchomhairle Oideachais agus Saintacaíocht Oideachais

Faoi leibhéal 4, féadann soláthraithe seirbhíse seirbhís náisiúnta a rochtain le gur féidir speisialtóirí i gcúram agus oideachas luathbhlianta do leanaí faoi mhíchumas sainchomhairle, meantóireacht agus tacaíocht a chur ar fáil. Chun leas a bhaint as an tacaíocht sin, iarrfar ar sholáthraithe seirbhíse i gcomhar le tuismitheoirí, Próifíl ar líne maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht a chomhlánú. Leis sin, díreofar ar chuid neart, cumas agus riachtanas an linbh, chomh maith le cuid neart agus riachtanas an tsuímh réamhscoile. Cuirfidh an phróifíl ar a chumas don Speisialtóir Luathbhlianta aon tacaíochtaí breise, más ann dóibh, a d'fhéadfadh a bheith ag teastáil chun cur ar a chumas don leanbh a bheith rannpháirtíoch go hiomlán sa réamhscolaíocht. Is féidir cóip den Phróifíl maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht a rochtain anseo.

Braithfidh leibhéal na tacaíochta a bheidh á tairiscint agus na Speisialtóirí Luathbhlianta ar chuid riachtanas an linbh agus an tsoláthraí sheirbhíse. I gcásanna áirithe, d'fhéadfadh baint a bheith aige sin le Plean Aonair um Rochtain agus Cuimsitheacht a fhorbairt don leanbh laistigh den suíomh réamhscoile, i gcomhar leis an tuismitheoir agus an soláthraí. D'fhéadfadh baint a bheith aige sin freisin le dul i gcomhairle le gairmithe sláinte agus cúram sóisialta de chuid an FSS chun leas a bhaint as a gcuid ionchuir agus saineolais. 

Beidh sonraí teagmhála na Sainseirbhíse Luathbhlianta ag do sholáthraí seirbhíse agus beidh siad ábalta teagmháil leo de réir mar ia gá.

Leibhéal 5: Fearas, Gléasanna agus Mionathruithe

Faoi leibhéal 5, tá scéim náisiúnta ar fáil chun sainfhearas, sainghléasanna nó deontais chaipitil do mhionathruithe foirgnimh a chur at fáil, nuair a bhíonn siad siúd ag teastáil chun rannpháirtíocht an linbh sa réamhscoil a éascú. Ba cheart iarratais don scéim sin a bheith déanta ag soláthraí seirbhíse, i bpáirtíocht le tuismitheoir. I ngach gcás, bíonn tuairisc ghairid ó "ghairmí ainmnithe" ag teastáil lena dhearbhú gur gá leis an sainfhearas nó na mionathruithe foirgnimh. Aon uair a cheadófar iarratas d'fhearas, gheobhaidh Pobal an fearas sin agus seachadfaidh siad é go díreach chuig suíomh réamhscoile an linbh. Cuirfear oiliúint ar fáil freisin maidir le húsáid an fhearais. I gcás go gceadófaí iarratas do mhionathruithe foirgnimh, íocfar deontas caipitil don soláthraí seirbhíse le haghaidh cuid de chostas na n-athruithe sin.

Tá tuilleadh eolais maidir le riachtanais iarratais, catagóirí éagsúla "gairmí ainmnithe" ar féidir leo tuarascálacha a chomhlíonadh agus liostaí de na mionathruithe agus den fhearas a d'fhéadfadh a bheith cistithe faoin scéim a aimsiú sa doiciméad beartais AIM agus sna treoirdhoiciméid de chuid Pobal [nasc don leathanach doiciméad].

Leibhéal 6: Seirbhísí Teiripe

Cuirfear seirbhísí teiripe ar fáil a mheasfar a bheith ríthábhachtach do rannpháirtíocht an linbh sa Chlár um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige. Tá socruithe curtha i bhfeidhm ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) chun an tseirbhís sin a chur ar fáil agus tá roinnt post breise teiripe i ndiaidh a bheith cistithe faoin Mhúnla um Rochtain agus Cuimsitheacht chun tacú le soláthar na seirbhíse sin.

Chun leas a bhaint as tacaíocht ar leibhéal 6, ba cheart soláthraithe seirbhíse, i gcomhpháirtíocht le tuismitheoirí, an Phróifíl ar líne a chomhlánú maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht. Déanfaidh an tSainseirbhís Luathbhlianta (Rochtain agus Cuimsitheacht) an phróifíl a athbhreithniú agus, i gcás ba dhócha gur ghá le hionchur teiripeach, chuirfidís tús le teagmháil leis an FSS. Ba cheart a thabhairt d'aire go bhfuil an tacaíocht sin teoranta d'idirghabhálacha teiripeacha a bhíonn ríthábhachtach do rannpháirtíocht an linbh sa chlár ECCE. 

Leibhéal 7: Caipitíocht Bhreise

I gcás nár leor na tacaíochtaí thuasluaite chun cuid riachtanas an linbh a chomhlíonadh, d'fhéadfadh na soláthraithe seirbhíse, i gcomhpháirtíocht le tuismitheoirí, iarratas a dhéanamh le haghaidh caipitíochta breise chun tacaíocht bhreise sa seomra ranga a chistiú nó chun laghdú a dhéanamh ar an gcóimheas idir baill foirne agus leanaí.

Ba cheart iarratais le haghaidh caipitíochta breise ar leibhéal 7 a bheith déanta ag an soláthraí seirbhíse, i gcomhpháirtíocht leis an tuismitheoir, tríd an bPhróifíl a chomhlánú maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht, chomh maith le hiarratas seirbhíse leibhéal 7. Agus é sin déanta, rachaidh an Speisialtóir Luathbhlianta (Rochtain agus Cuimsitheacht) i dteagmháil leis an soláthraí seirbhíse chun an t-iarratas a chur chun cinn. Tá dhá ráta éagsúla caipitíochta leibhéal 7 iníoctha mar seo a leanas:

  • Ráta €130 sa tseachtain i gcás go n-aithneofaí riachtanais mar riachtanais choimpléascacha, sa dóigh is gur ghá le suíomh méadú 10 n-uaire breise sa tseachtain a chur lena sholáthar foirne.
  • Ráta €195 sa tseachtain i gcás go n-aithneofaí riachtanais mar riachtanais choimpléascacha, sa dóigh is gur ghá le suíomh méadú 15 huaire breise sa tseachtain a chur lena sholáthar foirne.

Tosú Amach agus Tacaíochtaí a Rochtain

Beidh tú in ann tacaíochtaí de chuid AIM a rochtain trí do sholáthraí seirbhíse réamhscoile.

Mura éirigh leat ionad luathbhlianta oiriúnach a aimsiú do do leanbh fós, is féidir féachaint ar fhaisnéis maidir le seirbhísí cúraim leanaí ar Léarscáileanna Phobal tríd an nasc seo.  Is féidir leat cuardach a dhéanamh de réir ainm nó seoladh na saoráide, nó brabhsáil chuig do láthair chun cliceáil ar an tseirbhís agus tuilleadh faisnéise a fháil ar an gcaoi sin.  Chun treoir físe a fháil maidir leis an acmhainn seo a úsáid cliceáil anseo.  Má theastaíonn aon chúnamh breise uait leis an gcóras a úsáid, seol ríomhphost chuig pobalmaps@pobal.ie. nó beidh an Coiste Cúram Leanaí Cathrach nó Contae áitiúil in ann cabhrú leat, tá liosta de na Coistí go léir le fáil anseo (CCL).

Agus réamhscoil aitheanta agat do do leanbh, déanfaidh do sholáthraí seirbhíse, i gcomhairle leatsa, a mhachnamh ar cibé tacaíochtaí a d'fhéadfadh a bheadh riachtanach chun rannpháirteachas do linbh sa réamhscolaíocht a chinntiú.

I gcás go measfaí go mbeadh tacaíocht bhreise ag teastáil ó do leanbh, d'fhéadfadh do sholáthraí seirbhíse iarratas a dhéanamh, i gcomhpháirtíocht leatsa, le haghaidh tacaíochtaí dírithe faoi AIM. Déantar iarratais tríd an Ardán Cur i bhFeidhm Clár (ACFC nó PIP) ar shuíomh gréasáin Pobail. Tá Pobal mar riarthóirí ar chlár ECCE faoi láthair. Dá réir sin, bheadh do sholáthraí seirbhíse ar an eolas faoi shuíomh gréasáin Phobail agus faoi PIP.

Tá an próiseas iarratais oscailte agus beidh sé oscailte i rith na bliana.

Ní fhéadfar iarratais a dhéanamh gan toiliú iomlán a bheith tugtha agat. Is féidir breithniú ar chóip den fhoirm toilithe tuismitheora anseo [Foirm Toilithe Tuismitheora].  Ba cheart an fhoirm seo a bheith priontáilte agus sínithe ag an tuismitheoir agus ba cheart í a uaslódáil ansin agus a chur isteach leis an iarratas comhlánaithe. Agus toiliú á thabhairt agat le go ndéanfaí iarratas, tá toiliú á thabhairt agat freisin go ndéanfaí faisnéis maidir le d'iarratas a chomhroinnt le gairmithe ábhartha a bhfuil baint acu leis an iarratas agus a bhfuil tacaíochtaí á gcur ar fáil acu faoi AIM (eg. Speisialtóir Luathbhlianta, teiripeoir saothair de chuid an FSS, oifigigh de chuid Phobail).

I gcás go bhfuil iarratas déanta le haghaidh tacaíochtaí, déanfaidh Pobal an t-iarratas a phróiseáil agus cuirfidh sé an tuismitheoir agus an soláthraí seirbhíse ar an eolas faoin gcinneadh a dhéanfar. I gcás go mbeadh tuismitheoir, i gcomhpháirtíocht le soláthraí seirbhíse, míshásta leis an gcinneadh déanta ag Pobal, d'fhéadfaidís athbhreithniú a iarraidh. Tá tuilleadh eolais maidir leis an bpróiseas um chinntí a dhéanamh ar fáil ag www.pobal.ie.

Beartas AIM

Le beartas AIM, cuirtear an leanbh sa lár agus aithnítear ról tábhachtach an tuismitheora maidir le gach cinneadh a dhéanamh a bhaineann le rochtain agus rannpháirtíocht. Is féidir an beartas iomlán lena gcuirtear taca faoi AIM a rochtain anseo. Tá tuilleadh eolais le fáil freisin sna míreanna Ceisteanna Coitianta agus Eochairdhoiciméid agus Acmhainní den suíomh gréasáin seo.