Do Sholáthraithe Seirbhíse

Tá eolas sa mhír seo den suíomh gréasáin do sholáthraithe seirbhíse maidir leis an Múnla nua um Rochtain agus Cuimsitheacht.

An Múnla um Rochtain agus Cuimsitheacht

Is clár tacaíochtaí é An Múnla um Rochtain agus Cuimsitheacht (AIM) atá deartha lena chinntiú go mbeadh leanaí faoi mhíchumas in ann an Clár um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige a rochtain i ngnáthshuíomhanna réamhscoile. Tá sé mar aidhm aige a chur ar a gcumas do sholáthraithe seirbhíse taithí réamhscoile chuimsitheach a chur ar fáil, lena gcinnteofaí go mbeadh gach leanbh in ann páirt a ghlacadh sa chlár ECCE i dteannta leana chuid comhscoláirí.

Múnla leanbhlárnach tacaíochtaí is ea AIM, a bhfuil seacht leibhéal tacaíochta forchéimnithí ag baint leis, ó thacaíocht uilíoch go dtí tacaíocht dhírithe, atá bunaithe ar riachtanais an linbh agus an tsoláthraí sheirbhíse. Dearadh an múnla le go mbeadh sé freagrúil do chuid riachtanas gach linbh aonair i gcomhthéacs a shuíomh réamhscoile. Tá roinnt tacaíochtaí saincheaptha, praiticiúla á dtairiscint againn bunaithe ar riachtanas agus ní bheidh diagnóis fhoirmeálta ag teastáil uainn.

Baineann leibhéil 1 - 3 den mhúnla le foireann tacaíochtaí uilíocha atá deartha chun cultúr cuimsitheach a chur chun cinn agus chun tacú leis laistigh de shuíomhanna réamhscoile trí roinnt tionscnamh oideachais agus roinnt tionscnamh tógtha acmhainne le haghaidh soláthraithe agus cleachtóirí. Tugann fianaise idirnáisiúnta le tuiscint gur leor na tacaíochtaí sin, ach iad á bhforbairt mar is cuí, chun tacú le mórán leanaí atá faoi mhíchumas.

Bíodh sin mar ata, i gcás go measfadh soláthraí seirbhíse, i gcomhar le tuismitheoir, gurbh fhéidir gur gá le tacaíocht áirithe eile chun riachtanais linbh ar leith a chomhlíonadh, d'fhéadfadh sé iarratas a dhéanamh ar thacaíocht dhírithe amháin nó ar níos mó ná tacaíocht dhírithe amháin faoi leibhéil 4 - 7 den mhúnla. D'fhéadfadh tacaíochtaí breise dírithe a bheith i bhfoirm shainchomhairle agus meantóireacht chúram agus oideachas na luath-óige (leibhéal 4), fearas speisialaithe, gléasanna agus mionathruithe (leibhéal 5), tacaíochtaí teiripeacha (leibhéal 6) nó caipitíocht bhreise chun cabhair bhreise a chistiú sa seomra réamhscoile ECCE (leibhéal 7).

Tá tuilleadh eolais maidir leis an dá thacaíochta dhírithe sin curtha ar fáil thíos.

I ndeireadh na dála, baineann an múnla le gach gnáthshuíomh réamhscoile atá á chistiú tríd an gclár ECCE. Chomh maith le gnáthshuíomhanna, tá seirbhísí réamhscoile á gcur ar fáil i réamhscoileanna speisialta agus i ranganna luath-idirghabhála a fhreastalaíonn ar leanaí faoi mhíchumas amháin. Cé go bhfuil sé mar fhís bhunúsach ag an múnla nua freastail ar an oiread leanaí agus is féidir i ngnáthshuíomhanna, aithnítear go mbeadh seirbhísí speisialaithe ag taisteal ó líon beag leanaí.

Tacaíochtaí Uilíocha faoi AIM

Cuirtear réimse tacaíochtaí uilíocha ar fáil trí leibhéil 1 – 3.

Cairt um Chuimsitheacht i ndiaidh a bheith forbartha d'earnáil na luathbhlianta. Is é is aidhm leis an gCairt ná tiomantas na hearnála don chuimsitheacht a thaispeáint. Tabharfar cuireadh do sholáthraithe seirbhíse a n-ainm a chur leis an gCairt seo trína mBeartas Cuimsitheachta féin a chur i dtoil a chéile agus a fhoilsiú. Chun tacú leis an bpróiseas sin, tá Treoirlínte nuashonraithe Ilchineálachta, Comhionannais agus Cuimsitheachta do Chúram agus Oideachas na Luath-Óige i ndiaidh a bheith curtha ar fáil agus cuirfidh na Coistí Contae agus Cathrach i gCúram Leanaí clár náisiúnta oiliúna ar fáil maidir leis an gCairt um Chuimsitheacht agus maidir leis na Treoirlínte. Is féidir an Chairt agus na Treoirlínte a rochtain anseo agus féadfar sonraí ar an gclár oiliúna a fhógairt ar an suíomh gréasáin seo agus ar shuíomh gréasáin gach Coiste Chontae agus Cathrach i gCúram Leanaí nuair a bheidh siad ar fáil amach anseo.

Cuirfear tús le clár nua ardoideachais, “Ceannaireacht le haghaidh Cuimsitheachta sna Luathbhlianta” nó LINC, i mí Mheán Fómhair 2016.  Cuirfidh an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige cistiú ar fáil le haghaidh suas le 900 áit sa chlár sin gach bliain. Beidh céimithe de chuid an chláir in ann tabhairt faoi ról nua ceannaireachta mar Chomhordaitheoir Cuimsitheachta laistigh dá suíomh réamhscoile agus mar gheall air sin cuirfear €2 le haghaidh gach linbh le ráta chaipitíocht ECEE a íocfar don suíomh sin.

Tá tuilleadh eolais maidir leis an gclár LINC agus ról an Chomhordaitheora Chuimsitheachta le fáil sa mhír FAQ den suíomh gréasáin. Chun eolas mionsonraithe a fháil nó chun iarratas a dhéanamh le haghaidh an chlár LINC, tabhair cuairt le do thoil ar www.lincprogramme.ie.  Ba cheart do sholáthraithe a thabhairt do d'aire go n-osclófar próiseas iarratais an chlár LINC sa tseachtain dar tús 27 Márta 2017 agus dúnfar é ar 27 Aibreán 2017.

I ndeireadh na dála, cisteoidh an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige clár leathan ilbhliantúil oiliúna foirmeálta agus oiliúna neamhfhoirmeálta do bhaill foirne réamhscoile maidir leis an míchumas agus leis an gcuimsitheacht agus cuirfidh na Coistí Contae agus Cathrach i gCúram Leanaí ar fáil é, i gcomhoibriú leis an FSS agus le gníomhaireachtaí eile. Déanfar sonraí ar an gclár oiliúna sin a fhógairt ar an suíomh gréasáin seo agus ar shuíomhanna gréasáin Coistí Cúram Leanaí do Chathrach áitiúla nó do Chontae áitiúla nuair a bheidh siad ar fáil.

Is é an fhís atá ann, mar gheall ar na tionscnaimh thuasluaite, go gcothófar cultúr cuimsitheach ar fud earnáil na luathbhlianta chun sochar na leanaí ar fad agus a dteaghlach.

Tacaíochtaí dírithe faoi AIM

I gcásanna gur gá leis, bíonn réimse seirbhísí dírithe á chur ar fáil faoi leibhéil 4 - 7 den Mhúnla um Rochtain agus Cuimsitheacht.

Leibhéal 4: Sainchomhairle Oideachais agus Saintacaíocht Oideachais

Faoi leibhéal 4, féadann soláthraithe seirbhíse seirbhís náisiúnta a rochtain le gur féidir speisialtóirí i gcúram agus oideachas luathbhlianta do leanaí faoi mhíchumas sainchomhairle, meantóireacht agus tacaíocht a chur ar fáil. Chun leas a bhaint as an tacaíocht sin, iarrfar ar sholáthraithe seirbhíse i gcomhar le tuismitheoirí, Próifíl ar líne maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht a chomhlánú. Leis sin, díreofar ar chuid neart, cumas agus riachtanas an linbh, chomh maith le cuid neart agus riachtanas an tsuímh réamhscoile. Cuirfidh an phróifíl ar a chumas don Speisialtóir Luathbhlianta aon tacaíochtaí breise, más ann dóibh, a d'fhéadfadh a bheith ag teastáil chun cur ar a chumas don leanbh a bheith rannpháirtíoch go hiomlán sa réamhscolaíocht. Is féidir cóip den Phróifíl maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht a rochtain anseo.

Braithfidh leibhéal na tacaíochta a bheidh á tairiscint agus na Speisialtóirí Luathbhlianta ar chuid riachtanas an linbh agus an tsoláthraí sheirbhíse. I gcásanna áirithe, d'fhéadfadh baint a bheith aige sin le Plean Aonair um Rochtain agus Cuimsitheacht a fhorbairt don leanbh laistigh den suíomh réamhscoile, i gcomhar leis an tuismitheoir agus an soláthraí. D'fhéadfadh baint a bheith aige sin freisin le dul i gcomhairle le gairmithe sláinte agus cúram sóisialta de chuid an FSS chun leas a bhaint as a gcuid ionchuir agus saineolais. 

Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh leis an tSainseirbhís Luathbhlianta (Rochtain agus Cuimsitheacht) ar an bhfón(01-511 7222), trí ríomhphost (aimteam@pobal.ie) nó tríd an bPróifíl ar líne maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht a chomhlánú ar PIP.

Leibhéal 5: Fearas, Gléasanna agus Mionathruithe

Faoi leibhéal 5, tá scéim náisiúnta ar fáil chun sainfhearas, sainghléasanna nó deontais chaipitil do mhionathruithe foirgnimh a chur at fáil, nuair a bhíonn siad siúd ag teastáil chun rannpháirtíocht an linbh sa réamhscoil a éascú. Ba cheart iarratais le haghaidh na scéime sin a bheith déanta ag soláthraí seirbhíse, i bpáirtíocht le tuismitheoir. I ngach gcás, bíonn tuairisc ghairid ó "ghairmí ainmnithe" ag teastáil lena dhearbhú gur gá leis an sainfhearas nó na mionathruithe foirgnimh. I gcás iarratas le haghaidh mionathruithe, bheadh meastacháin ag teastáil freisin i gcomhréir le treoir soláthair Phobail.

Aon uair a cheadófar iarratas d'fhearas, gheobhaidh Pobal an fearas sin agus seachadfaidh siad é go díreach chuig suíomh réamhscoile an linbh. Cuirfear oiliúint ar fáil freisin maidir le húsáid an fhearais. I gcás go gceadófaí iarratas do mhionathruithe foirgnimh, íocfar deontas caipitil don soláthraí seirbhíse le haghaidh cuid de chostas na n-athruithe sin.

Tá tuilleadh eolais maidir le riachtanais iarratais, catagóirí éagsúla "gairmí ainmnithe" ar féidir leo tuarascálacha a chomhlíonadh agus liostaí de na mionathruithe agus den fhearas a d'fhéadfadh a bheith cistithe faoin scéim a aimsiú sa doiciméad beartais AIM agus sna treoirdhoiciméid de chuid Pobal [nasc don leathanach doiciméad].

Leibhéal 6: Seirbhísí Teiripe

Cuirfear seirbhísí teiripe ar fáil a mheasfar a bheith ríthábhachtach do rannpháirtíocht an linbh sa Chlár um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige. Tá socruithe curtha i bhfeidhm ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) chun an tseirbhís sin a chur ar fáil agus tá roinnt post breise teiripe i ndiaidh a bheith cistithe faoin Mhúnla um Rochtain agus Cuimsitheacht chun tacú le soláthar na seirbhíse sin.

Chun leas a bhaint as tacaíocht ar leibhéal 6, ba cheart soláthraithe seirbhíse, i gcomhpháirtíocht le tuismitheoirí, an Phróifíl ar líne a chomhlánú maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht. Déanfaidh an tSainseirbhís Luathbhlianta (Rochtain agus Cuimsitheacht) an phróifíl a athbhreithniú agus, i gcás ba dhócha gur ghá le hionchur teiripeach, chuirfidís tús le teagmháil leis an FSS. Ba cheart a thabhairt d'aire go bhfuil an tacaíocht sin teoranta d'idirghabhálacha teiripeacha a bhíonn ríthábhachtach do rannpháirtíocht an linbh sa chlár ECCE. 

Leibhéal 7: Caipitíocht Bhreise

I gcás nár leor na tacaíochtaí thuasluaite chun cuid riachtanas an linbh a chomhlíonadh, d'fhéadfadh na soláthraithe seirbhíse, i gcomhpháirtíocht le tuismitheoirí, iarratas a dhéanamh le haghaidh caipitíochta breise chun tacaíocht bhreise sa seomra ranga a chistiú nó chun laghdú a dhéanamh ar an gcóimheas idir baill foirne agus leanaí.

Ba cheart iarratais le haghaidh caipitíochta breise ar leibhéal 7 a bheith déanta ag an soláthraí seirbhíse, i gcomhpháirtíocht leis an tuismitheoir, tríd an bPhróifíl a chomhlánú maidir le Rochtain agus Cuimsitheacht, chomh maith le hiarratas seirbhíse leibhéal 7. Agus é sin déanta, rachaidh an Speisialtóir Luathbhlianta (Rochtain agus Cuimsitheacht) i dteagmháil leis an soláthraí seirbhíse chun an t-iarratas a chur chun cinn. Tá dhá ráta éagsúla caipitíochta leibhéal 7 iníoctha mar seo a leanas:

  • Ráta €130 sa tseachtain i gcás go n-aithneofaí riachtanais mar riachtanais choimpléascacha, sa dóigh is gur ghá le suíomh méadú 10 n-uaire breise sa tseachtain a chur lena sholáthar foirne.
  • Ráta €195 sa tseachtain i gcás go n-aithneofaí riachtanais mar riachtanais choimpléascacha, sa dóigh is gur ghá le suíomh méadú 15 huaire breise sa tseachtain a chur lena sholáthar foirne.

I gcás go gceadófaí iarratas le haghaidh tacaíochta ar leibhéal 7, thabharfadh Pobal fógra don soláthraí seirbhíse agus don tuismitheoir faoin gceadú agus faoin mbonn ar a bhfuil an chaipitíocht á cheadú, i.e. an cineál tacaíochta ba cheart a chur ar fáil de bhun na caipitíochta breise, socruithe maoirseachta etc, agus aon tuairimí á gcur san áireamh a d'fhéadfadh an tuismitheoir nó an soláthraí a chur in iúl. D'fhéadfaí caipitíocht ar leibhéal 7 a cheadú ar bhonn pro rata i gcás go mbeadh bonn cirt soiléir ann le déanamh amhlaidh (eg. níorbh fhéidir leis an leanbh freastal ar an tseirbhís ar bhonn lánaimseartha nó bheadh tacaíochtaí eile ar fáil ar bhonn páirtaimseartha). 

Tosú Amach agus Tacaíochtaí a Rochtain

I gcás go dtoileofá do leanbh a chlárú i do sheirbhís agus go measfá go mbeadh tacaíocht bhreise ag teastáil uait chun cuid riachtanas an linbh a chomhlíonadh ar dhóigh chuimsitheach, d'fhéadfá, i gcomhpháirtíocht leis an tuismitheora, iarratas a dhéanamh ar thacaíochtaí faoi AIM. Déantar iarratais tríd an Ardán Cur i bhFeidhm Clár (ACFC nó PIP) ar shuíomh gréasáin Pobail.

Tá an próiseas iarratais oscailte agus beidh sé oscailte i rith na bliana.

Bíonn líne theileafóin tacaíochta ar fáil duit freisin (déan teagmháil ar (01) 511 7222  8 a.m. go 6 p.m. Luan go hAoine).

Ní fhéadfar iarratais a dhéanamh gan toiliú iomlán an tuismitheora/chaomhnóra. Is féidir breithniú ar chóip den fhoirm toilithe tuismitheora anseo.  Ba cheart an fhoirm seo a bheith priontáilte agus sínithe ag an tuismitheoir agus ba cheart í a uaslódáil ansin agus a chur isteach leis an iarratas comhlánaithe. Agus toiliú á thabhairt agat le go ndéanfaí iarratas, tá toiliú á thabhairt agat freisin go ndéanfaí faisnéis maidir le d'iarratas a chomhroinnt le gairmithe ábhartha a bhfuil baint acu leis an iarratas agus a bhfuil tacaíochtaí á gcur ar fáil acu faoi AIM (eg. Speisialtóir Luathbhlianta, teiripeoir saothair de chuid an FSS, oifigigh de chuid Phobail).

I gcás go bhfuil iarratas déanta le haghaidh tacaíochtaí, déanfaidh Pobal an t-iarratas a phróiseáil agus cuirfidh sé an tuismitheoir agus an soláthraí seirbhíse ar an eolas faoin gcinneadh a dhéanfar. I gcás go mbeadh soláthraí seirbhíse, i gcomhpháirtíocht le tuismitheoir, míshásta leis an gcinneadh déanta ag Pobal, d'fhéadfaidís athbhreithniú a iarraidh. Tá tuilleadh eolais maidir leis an bpróiseas um chinntí a dhéanamh ar fáil ag www.pobal.ie.

Beartas AIM

Is féidir an beartas iomlán lena gcuirtear taca faoi AIM a rochtain anseo. Tá tuilleadh eolais le fáil freisin sna míreanna FAQ agus Eochairdhoiciméad agus Acmhainní den suíomh gréasáin seo.