Welcome to Access and Inclusion Model (AIM)   Click to listen highlighted text! Welcome to Access and Inclusion Model (AIM)

Do Thuismitheoirí

Tá eolas sa mhír seo den suíomh gréasáin do thuismitheoirí agus do chaomhnóirí leanaí a bhfuil tacaíocht AIM uathu do leanbh atá i dteideal a bheith páirteach sa chlár ECCE agus atá páirteach sa chlár chéanna i seomra réamhscoile ECCE.

Cúram agus Oideachas Luath-Óige (COLÓ)

Tá neart faisnéise ann mar gheall ar an tairbhe a bhaineann leanaí as cúram agus oideachas luath-óige ar ardchaighdeán.

Faoin gClár Cúraim agus Oideachais Luath-Óige (ECCE), tá gach leanbh cáilithe i bPoblacht na hÉireann i dteideal cúram agus oideachas luath-óige saor in aisce (ar a dtugtar 'réamhscolaíocht shaor in aisce' freisin) sa tréimhse sula dtosaíonn sé/sí ar bunscoil.

Le héifeacht ó Mheán Fómhair 2018, ní bheidh ach aon phointe iontrála amháin do leanaí i mí Mheán Fómhair gach bliain – méadóidh sé seo an líon páistí a bhíonn páirteach sa chlár ECCE ar feadh dhá bhliain iomlána réamhscoile. Féach féilire incháilíochta ECCE.

Tugadh isteach mórchlár nua tacaíochtaí, An tSamhail um Rochtain agus Cuimsiú (AIM), chun tacú le rochtain leanaí faoi mhíchumas ar réamhscolaíocht shaor in aisce.

 

An Múnla um Rochtain agus Cuimsitheacht (AIM)

Is clár tacaíochtaí é tSamhail um Rochtain agus Cuimsiú (AIM) a dearadh lena chinntiú go mbeadh rochtain ag leanaí faoi mhíchumas ar an gClár Cúraim agus Oideachais Luath-Óige (ECCE) i suíomhanna réamhscoile príomhshrutha agus go mbeidís in ann páirt iomlán a ghlacadh sa churaclam réamhscoile i dteannta a gcuid piaraí.

Múnla tacaíochtaí leanbhlárnach is ea AIM, a bhfuil seacht leibhéal de thacaíocht fhorchéimnitheach ag baint leis, ó thacaíocht uilíoch go dtí tacaíocht dhírithe. Tá siad seo bunaithe ar riachtanais an linbh agus an tsuímh réamhscoile. Dearadh an tsamhail le go mbeadh sí freagrúil do riachtanais gach linbh aonair i gcomhthéacs a shuíomh réamhscoile. Cuirfidh sé roinnt tacaíochtaí saincheaptha, praiticiúla ar fáil atá bunaithe ar riachtanas agus ní bheidh diagnóis fhoirmeálta ag teastáil.

Baineann leibhéil 1 - 3 den tsamhail le foireann tacaíochtaí uilíocha a dearadh chun cultúr cuimsitheach a chur chun cinn agus chun tacú leis seo laistigh de shuíomhanna réamhscoile trí roinnt tionscnamh oideachais agus roinnt tionscnamh tógtha acmhainne do sholáthraithe agus do chleachtóirí réamhscoile. Tugann fianaise idirnáisiúnta le tuiscint gur leor na tacaíochtaí sin, ach iad a bheith forbartha mar is cuí, chun tacú le mórán leanaí atá faoi mhíchumas.

Bíodh sin mar atá, sa chás go measann soláthraí réamhscoile, i gcomhar le tuismitheoir, gur féidir go bhfuil gá le tacaíocht bhreise eile chun riachtanais linbh ar leith a chomhlíonadh, is féidir leis iarratas a dhéanamh ar cheann de na tacaíochtaí dírithe faoi leibhéil 4 - 7 den tsamhail, nó ar roinnt de na tacaíochtaí seo. B’fhéidir go mbeadh sainchomhairle agus meantóireacht chúram agus oideachas luath-óige (leibhéal 4) i gceist leis na tacaíochtaí breise, dírithe seo, nó fearas speisialaithe, gléasanna agus mionathruithe (leibhéal 5), nó tacaíochtaí teiripeacha (leibhéal 6), nó caipitíocht bhreise chun cabhair bhreise sa seomra réamhscoile ECCE a mhaoiniú (leibhéal 7). Gheofar tuilleadh eolais maidir leis na tacaíochtaí dírithe seo thíos.

Mar fhocal scoir, baineann an tsamhail le gach suíomh réamhscoile príomhshrutha atá á mhaoiniú tríd an gclár ECCE. Chomh maith le suíomhanna príomhshrutha, tá seirbhísí réamhscoile á gcur ar fáil i réamhscoileanna speisialta agus i ranganna luath-idirghabhála a fhreastalaíonn ar leanaí faoi mhíchumas amháin. Cé gurb í fís bhunúsach AIM freastal ar an oiread leanaí agus is féidir i suíomhanna príomhshrutha, aithnítear go mbeidh seirbhísí speisialaithe ag teastáil ó líon beag leanaí.

Tacaíochtaí dírithe faoi AIM

Tá réimse tacaíochtaí dírithe á chur ar fáil faoi leibhéil 4 - 7 den tSamhail um Rochtain agus Cuimsiú.

Leibhéal 4: Sainchomhairle agus Saintacaíocht Oideachais

Faoi leibhéal 4, féadann soláthraithe réamhscoile seirbhís náisiúnta a rochtain inar féidir le speisialtóirí i gcúram agus oideachas luathbhlianta do leanaí faoi mhíchumas sainchomhairle, meantóireacht agus tacaíocht a chur ar fáil. Chun leas a bhaint as an tacaíocht sin, iarrfar ar sholáthraithe seirbhíse, i gcomhar le tuismitheoirí, Próifíl maidir le Rochtain agus Cuimsiú a chomhlánú ar líne. Díreoidh an Phróifíl seo ar láidreachtaí, riachtanais agus ar chumas an linbh, maraon le láidreachtaí agus riachtanais an tsuímh réamhscoile. Cuirfidh an Phróifíl ar a chumas don Speisialtóir Luathbhlianta tacaíochtaí breise a shainaithint, más rud é go bhfuil a leithéid de dhíth le rannpháirteachas iomlán an linbh sa réamhscoil a éascú. Is féidir cóip den Phróifíl maidir le Rochtain agus Cuimsiú a rochtain anseo.

Braithfidh an méid tacaíochta a bheidh á thairiscint ag na Speisialtóirí Luathbhlianta ar riachtanais an linbh agus an tsoláthraí réamhscoile. I gcásanna áirithe, b’fhéidir go bhforbrófaí Plean Aonair um Rochtain agus Cuimsiú don leanbh taobh istigh dá shuíomh réamhscoile, i gcomhar leis an tuismitheoir agus an soláthraí réamhscoile. B’fhéidir freisin, go rachfaí i gcomhairle le gairmithe Sláinte agus Cúram Sóisialta de chuid FSS ar mhaithe lena gcuid ionchuir agus saineolais a fháil.

Beidh sonraí teagmhála na Seirbhíse Speisialtóirí Luathbhlianta ag do sholáthraí réamhscoile agus is é an soláthraí a dhéanfaidh teagmháil léi.

 

Leibhéal 5: Fearas, Gléasanna agus Mionathruithe

Faoi leibhéal 5, tá scéim náisiúnta ar fáil chun sainfhearas, gléasanna nó deontais chaipitil le haghaidh mionathruithe foirgnimh a chur ar fáil, sa chás go mbíonn a leithéid ag teastáil chun rannpháirtíocht an linbh sa réamhscoil a éascú. Ba cheart don soláthraí réamhscoile iarratas a dhéanamh ar an scéim seo i gcomhar le tuismitheoir. I ngach gcás, bíonn tuairisc ghairid ó "ghairmí ainmnithe" ag teastáil a dhearbhaíonn go bhfuil gá leis an sainfhearas nó na mionathruithe foirgnimh. Aon uair a cheadófar iarratas ar fhearas, aimseoidh Pobal an fearas sin agus seachadfar é go díreach chuig suíomh réamhscoile an linbh. Cuirfear oiliúint ar fáil freisin maidir le húsáid an fhearais. Má cheadaítear iarratas ar mhionathruithe foirgnimh, íocfar deontas caipitil don soláthraí réamhscoile le haghaidh cuid de chostas na n-athruithe sin.

Tá eolas maidir leis na catagóirí éagsúla "gairmí ainmnithe" ar féidir leo tuarascáil a chomhlíonadh maraon leis na liostaí de na mionathruithe agus den fhearas is féidir a mhaoiniú faoin scéim le fáil i ndoiciméad beartais AIM agus in iarratas agus treoirdhoiciméid Phobail.

 

Leibhéal 6: Seirbhísí Teiripe

Cuirfear seirbhísí teiripe ar fáil a meastar a bheith ríthábhachtach do rannpháirtíocht an linbh sa Chlár Cúraim agus Oideachais Luath-Óige (ECCE). Tá socruithe curtha i bhfeidhm ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) chun an tseirbhís sin a chur ar fáil agus tá roinnt post breise teiripe i ndiaidh a bheith maoinithe faoin tSamhail um Rochtain agus Cuimsiú chun tacú le soláthar na seirbhíse sin.

Chun leas a bhaint as tacaíocht ar leibhéal 6, ba cheart don soláthraí seirbhíse, i gcomhar le tuismitheoirí, an Phróifíl maidir le Rochtain agus Cuimsiú a chomhlánú ar líne. Déanfaidh an Speisialtóir Luathbhlianta athbhreithniú ar an bpróifíl agus, sa chás gur dócha go mbeidh ionchur teiripeach ag teastáil, is é/í siúd a dhéanfaidh teagmháil le FSS ar an gcéad dul síos. Tabhair do d’aire, le do thoil, go bhfuil an tacaíocht seo teoranta d'idirghabhálacha teiripeacha atá ríthábhachtach do rannpháirtíocht an linbh sa chlár ECCE.

 

Leibhéal 7: Caipitíocht Bhreise

Sa chás nach leor na tacaíochtaí thuasluaite chun riachtanais an linbh a chomhlíonadh, is féidir le soláthraithe réamhscoile, i gcomhar le tuismitheoirí, iarratas a dhéanamh ar chaipitíocht bhreise chun tacaíocht bhreise sa seomra ranga a mhaoiniú nó chun an cóimheas idir baill foirne agus leanaí a laghdú.

Ba cheart don soláthraí réamhscoile, i gcomhar le tuismitheoirí, iarratas a dhéanamh ar chaipitíocht bhreise ar leibhéal 7 tríd an bPróifíl maidir le Rochtain agus Cuimsiú a chomhlánú, agus, mar chuid den phróifíl sin, an t-iarratas ar sheirbhís ar leibhéal 7. Agus é sin déanta, rachaidh Speisialtóir Luathbhlianta i dteagmháil leis an soláthraí réamhscoile chun an t-iarratas a chur chun cinn. Tá dhá ráta éagsúla caipitíochta leibhéal 7 iníoctha. Is iad sin:

  • Ráta €130 sa tseachtain sa chás go n-aithnítear riachtanais mar riachtanais choimpléascacha, sa dóigh is gur ghá do shuíomh méadú 10 n-uaire sa bhreis a chur lena sholáthar foirne gach seachtain.
  • Ráta €195 sa tseachtain sa chás go n-aithnítear riachtanais mar riachtanais an-choimpléascacha, sa dóigh is gur ghá do shuíomh méadú 15 huaire sa bhreis a chur lena sholáthar foirne gach seachtain.

Tosú Amach agus Tacaíochtaí a Rochtain

Beidh tú in ann tacaíochtaí de chuid AIM a rochtain trí do sholáthraí réamhscoile.

Murar éirigh leat ionad luathbhlianta oiriúnach a aimsiú do do leanbh fós, is féidir féachaint ar fhaisnéis maidir le seirbhísí cúraim leanaí ar Léarscáileanna Phobail tríd an nasc seo. Is féidir leat cuardach a dhéanamh de réir ainm nó seoladh na saoráide, nó brabhsáil chuig do láthair chun cliceáil ar an tseirbhís agus tuilleadh faisnéise a fháil ar an gcaoi sin. Chun treoir físe a fheiceáil maidir leis an acmhainn seo a úsáid cliceáil anseo. Má theastaíonn aon chúnamh breise uait leis an gcóras a úsáid, seol ríomhphost chuig pobalmaps@pobal.ie. nó beidh do Choiste Cúram Leanaí Cathrach nó Contae áitiúil in ann cabhrú leat. Tá liosta de na Coistí go léir le fáil anseo (CCL).

Agus réamhscoil aimsithe agat do do leanbh, déanfaidh do sholáthraí réamhscoile, i gcomhairle leatsa, a mhachnamh ar cibé tacaíochtaí a d'fhéadfadh a bheadh riachtanach chun rannpháirteachas bríoch do linbh sa réamhscolaíocht a chinntiú.

Sa chás go meastar go bhfuil tacaíocht bhreise ag teastáil ó do leanbh, is féidir le do sholáthraí réamhscoile iarratas a dhéanamh, i gcomhpháirtíocht leatsa, ar thacaíochtaí dírithe faoi AIM. Déantar iarratais tríd an Ardán Cur i bhFeidhm Clár (ACFC nó PIP) ar shuíomh gréasáin Phobail. Is iad Pobal riarthóirí reatha an chláir ECCE. Beidh taithí ag do sholáthraí réamhscoile ar shuíomh gréasáin Phobail agus ar PIP.

Is gá do thoiliú iomlán le hiarratas a dhéanamh. Is féidir cóip den fhoirm toilithe tuismitheora a fheiceáil  anseo. Ba cheart don tuismitheoir an fhoirm seo a phriontáil agus a shíneadh a chur léi. Ba cheart an fhoirm a uaslódáil ansin agus a chur isteach leis an iarratas comhlánaithe. Agus toiliú á thabhairt agat le go ndéanfaí iarratas, tá toiliú á thabhairt agat freisin go roinnfí faisnéis maidir le d'iarratas le gairmithe ábhartha a bhfuil baint acu le próiseáil an iarratais agus le tacaíochtaí a chur ar fáil faoi AIM (m.sh. Speisialtóir Luathbhlianta, teiripeoir saothair de chuid FSS, oifigigh Phobail srl.).

Sa chás go bhfuil iarratas déanta ar thacaíochtaí, déanfaidh Pobal an t-iarratas a phróiseáil agus cuirfidh sé an tuismitheoir agus an soláthraí réamhscoile ar an eolas faoin gcinneadh a dhéantar. Sa chás is go raibh tuismitheoir, i gcomhpháirtíocht le soláthraí réamhscoile, míshásta le cinneadh Phobail, d'fhéadfaidís athbhreithniú a iarraidh. Tá tuilleadh eolais maidir leis an bpróiseas um chinntí a dhéanamh ar fáil ag www.pobal.ie.

 

Beartas AIM

Is é an leanbh bun agus barr Bheartas AIM agus aithníonn sé ról tábhachtach an tuismitheora i ngach cinneadh a ghlactar maidir le rochtain agus rannpháirtíocht. Is féidir an beartas iomlán a chuireann taca faoi AIM a rochtain anseo. Tá tuilleadh eolais le fáil freisin sna míreanna  Ceisteanna Coitianta agus Eochairdhoiciméid agus Acmhainní den suíomh gréasáin seo.

Click to listen highlighted text!