Welcome to Access and Inclusion Model (AIM)   Click to listen highlighted text! Welcome to Access and Inclusion Model (AIM)

Do Sholáthraithe Réamhscoile

Tá eolas sa mhír seo den suíomh gréasáin do sholáthraithe réamhscoile maidir leis an tSamhail um Rochtain agus Cuimsiú.

An tSamhail um Rochtain agus Cuimsiú

Is clár tacaíochtaí é an tSamhail um Rochtain agus Cuimsiú (AIM) a dearadh lena chinntiú go mbeadh rochtain ag leanaí faoi mhíchumas ar an gClár Cúraim agus Oideachais Luath-Óige (ECCE) i suíomhanna réamhscoile príomhshrutha. Tá sé mar aidhm aige a chur ar a gcumas do sholáthraithe seirbhíse eispéireas cuimsitheach réamhscoile a chur ar fáil, agus a chinntiú gur féidir le gach leanbh páirt bhríoch a ghlacadh sa chlár ECCE agus leas a bhaint as oideachas agus cúram luathbhlianta ar ardchaighdeán.

Samhail leanbhlárnach is ea AIM, a bhfuil seacht leibhéal de thacaíocht fhorchéimnitheach ag baint leis, ó thacaíocht uilíoch go dtí tacaíocht dhírithe, atá bunaithe ar riachtanais an linbh agus an tsuímh réamhscoile. Cuireann sé tacaíochtaí saincheaptha, praiticiúla ar fáil atá bunaithe ar riachtanas agus níl diagnóis fhoirmeálta mhíchumais ag teastáil.

Baineann leibhéil 1 - 3 den tsamhail le foireann tacaíochtaí uilíocha a dearadh chun cultúr cuimsitheach a chur chun cinn agus chun tacú leis seo laistigh de shuíomhanna réamhscoile trí roinnt tionscnamh oideachais agus roinnt tionscnamh tógtha acmhainne do sholáthraithe agus do chleachtóirí réamhscoile. Tugann fianaise idirnáisiúnta le tuiscint gur leor na tacaíochtaí sin, ach iad a bheith forbartha mar is cuí, chun tacú le mórán leanaí atá faoi mhíchumas.

Sa chás go measann soláthraí réamhscoile, i gcomhar le tuismitheoir, gur féidir go bhfuil gá le tacaíocht bhreise eile chun riachtanais linbh ar leith a chomhlíonadh, is féidir leis iarratas a dhéanamh ar cheann de na tacaíochtaí dírithe faoi leibhéil 4 - 7 den tsamhail, nó ar roinnt de na tacaíochtaí seo. B’fhéidir go mbeadh sainchomhairle agus meantóireacht chúram agus oideachas luath-óige (leibhéal 4) i gceist leis na tacaíochtaí breise, dírithe seo, nó fearas speisialaithe, gléasanna agus mionathruithe (leibhéal 5), nó tacaíochtaí teiripeacha (leibhéal 6), nó caipitíocht bhreise chun cabhair bhreise sa seomra réamhscoile ECCE a mhaoiniú (leibhéal 7).

Gheofar tuilleadh eolais maidir leis an dá chineál tacaíochta (uilíoch agus dírithe) anseo thíos.

Mar fhocal scoir, baineann an tsamhail le gach suíomh réamhscoile príomhshrutha atá á mhaoiniú tríd an gclár ECCE. Chomh maith le suíomhanna príomhshrutha, tá seirbhísí réamhscoile á gcur ar fáil i réamhscoileanna speisialta agus i ranganna luath-idirghabhála a fhreastalaíonn ar leanaí faoi mhíchumas amháin. Cé gurb í fís bhunúsach AIM freastal ar an oiread leanaí agus is féidir i suíomhanna príomhshrutha, aithnítear go mbeidh seirbhísí speisialaithe ag teastáil ó líon beag leanaí

 

Tacaíochtaí Uilíocha faoi AIM

Cuirtear réimse tacaíochtaí uilíocha ar fáil faoi leibhéil 1 – 3.

Cairt um Chuimsiú i ndiaidh a bheith forbartha don earnáil réamhscolaíochta. Iarrtar ar sholáthraithe réamhscoile a n-ainm a chur leis an gCairt trína mBeartas Cuimsitheachta féin a chuir i dtoll a chéile agus a fhoilsiú. Chun tacú leis an bpróiseas seo, rinneadh uasdátú ar na Treoirlínte Ilchineálachta, Comhionannais agus Cuimsitheachta don Chúram agus Oideachas Luath-Óige agus tá clár náisiúnta oiliúna maidir leis an gCairt um Chuimsiú agus na Treoirlínte á chur ar fáil ag na Coistí Cúraim Leanaí Contae/Cathrach. Gheofar rochtain ar an gCairt um Ilchineálacht, Comhionannas agus Cuimsitheacht agus na Treoirlínte um Chomhionannas agus Cuimsitheacht anseo agus foilseofar sonraí faoin gclár oiliúna ar an suíomh gréasáin seo agus ar shuíomhanna gréasáin na gCoistí Cúraim Leanaí Contae/Cathrach ar fad.

Cuireadh tús le clár nua ardoideachais, “Ceannaireacht um Chuimsiú sna Luathbhlianta” (LINC), i mí Mheán Fómhair 2016. Maoineoidh an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige thart faoi 900 áit in aghaidh na bliana ar an gclár seo ar feadh ceithre bliana. Sa chás is go bhfostaíonn suíomh réamhscoile céimí de chuid LINC (a thoilíonn le feidhmiú mar Chomhordaitheoir Cuimsithe sa suíomh sin agus freagrachtaí an róil sin a ghlacadh chuige/chuici féin) cuirfear €2 an leanbh in aghaidh na seachtaine leis an gcaipitíocht ECCE atá dlite don suíomh sin.

Tá tuilleadh eolais maidir le ról an Chomhordaitheora Chuimsitheachta le fáil ar an suíomh gréasáin seo faoi Ceisteanna Coitianta agus Eochairdhoiciméid. Chun mioneolas a fháil faoin gclár LINC, tabhair cuairt le do thoil ar www.lincprogramme.ie. Mar fhocal scoir, maoineoidh an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige clár leathan ilbhliantiúil d’oiliúint fhoirmeálta is neamhfhoirméalta do bhaill foirne réamhscoile maidir leis an míchumas agus leis an gcuimsitheacht. Cuirfidh Speisialtóirí Luathbhlianta an clár seo ar fáil i gcomhar le Coistí Cúraim Leanaí Contae/Cathrach, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus gníomhaireachtaí eile.

 Is í fís AIM go gcothófar cultúr cuimsitheach ar fud earnáil na luathbhlianta mar thoradh ar na tionscnaimh thuasluaite, rud a rachaidh chun sochair do gach leanbh is dá theaghlach.

 

Tacaíochtaí dírithe faoi AIM

Cuirtear réimse tacaíochtaí dírithe ar fáil faoi leibhéil 4 – 7 den tSamhail um Rochtain agus Cuimsiú ach gá a bheith leo.

Leibhéal 4: Sainchomhairle agus Saintacaíocht Oideachais

Faoi leibhéal 4, féadann soláthraithe réamhscoile seirbhís náisiúnta a rochtain inar féidir le speisialtóirí i gcúram agus oideachas luathbhlianta do leanaí faoi mhíchumas sainchomhairle, meantóireacht agus tacaíocht a chur ar fáil. Chun leas a bhaint as an tacaíocht sin, iarrfar ar sholáthraithe seirbhíse, i gcomhar le tuismitheoirí, Próifíl maidir le Rochtain agus Cuimsiú a chomhlánú ar líne. Díreoidh an Phróifíl seo ar láidreachtaí, riachtanais agus ar chumas an linbh, maraon le láidreachtaí agus riachtanais an tsuímh réamhscoile. Cuirfidh an Phróifíl ar a chumas don Speisialtóir Luathbhlianta tacaíochtaí breise a shainaithint, más rud é go bhfuil a leithéid de dhíth le rannpháirteachas iomlán an linbh sa réamhscoil a éascú. Is féidir cóip den Phróifíl maidir le Rochtain agus Cuimsiú a rochtain anseo.

 Braithfidh an méid tacaíochta a bheidh á thairiscint ag na Speisialtóirí Luathbhlianta ar riachtanais an linbh agus an tsoláthraí réamhscoile. I gcásanna áirithe, b’fhéidir go bhforbrófaí Plean Aonair um Rochtain agus Cuimsiú don leanbh taobh istigh dá shuíomh réamhscoile, i gcomhar leis an tuismitheoir agus an soláthraí réamhscoile. B’fhéidir freisin, go rachfaí i gcomhairle le gairmithe Sláinte agus Cúram Sóisialta de chuid FSS ar mhaithe lena gcuid ionchuir agus saineolais a fháil.

Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh leis an tSeirbhís Speisialtóirí Luathbhlianta ar an bhfón (01-511 7222), ar ríomhphost (aimteam@pobal.ie) nó tríd an bPróifíl maidir le Rochtain agus Cuimsiú a chomhlánú ar líne ar PIP.

 

Leibhéal 5: Fearas, Gléasanna agus Mionathruithe

Faoi leibhéal 5, tá scéim náisiúnta ar fáil chun sainfhearas, gléasanna nó deontais chaipitil le haghaidh mionathruithe foirgnimh a chur ar fáil, sa chás go mbíonn a leithéid ag teastáil chun rannpháirtíocht an linbh sa réamhscoil a éascú. Ba cheart don soláthraí réamhscoile iarratas a dhéanamh ar an scéim seo i gcomhar le tuismitheoir. I ngach gcás, bíonn tuairisc ghairid ó "ghairmí ainmnithe" ag teastáil a dhearbhaíonn go bhfuil gá leis an sainfhearas nó na mionathruithe foirgnimh. I gcás iarratas ar mhionathruithe, bheadh meastacháin ag teastáil freisin i gcomhréir le treoir soláthair Phobail.

Aon uair a cheadófar iarratas ar fhearas, aimseoidh Pobal an fearas sin agus seachadfar é go díreach chuig suíomh réamhscoile an linbh. Cuirfear oiliúint ar fáil freisin maidir le húsáid an fhearais. Má cheadaítear iarratas ar mhionathruithe foirgnimh, íocfar deontas caipitil don soláthraí réamhscoile le haghaidh cuid de chostas na n-athruithe sin.

Tá tuilleadh eolais maidir le riachtanais iarratais, na catagóirí éagsúla "gairmí ainmnithe" ar féidir leo tuarascálacha a chomhlíonadh agus liostaí de na mionathruithe agus den fhearas is féidir a mhaoiniú faoin scéim le fáil i ndoiciméad beartais AIM agus in iarratas agus treoirdhoiciméid Phobail. Gheofar rochtain ar na nithe seo ar fad faoin nasc seo.

 

Leibhéal 6: Seirbhísí Teiripe

Cuirfear seirbhísí teiripe ar fáil a meastar a bheith ríthábhachtach do rannpháirtíocht an linbh sa Chlár Cúraim agus Oideachais Luath-Óige (ECCE). Tá socruithe curtha i bhfeidhm ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) chun an tseirbhís sin a chur ar fáil agus tá roinnt post breise teiripe i ndiaidh a bheith maoinithe faoin tSamhail um Rochtain agus Cuimsiú chun tacú le soláthar na seirbhíse sin.

Chun leas a bhaint as tacaíocht ar leibhéal 6, ba cheart don soláthraí seirbhíse, i gcomhar le tuismitheoirí, an Phróifíl maidir le Rochtain agus Cuimsiú a chomhlánú ar líne. Déanfaidh an Speisialtóir Luathbhlianta athbhreithniú ar an bpróifíl agus, sa chás gur dócha go mbeidh ionchur teiripeach ag teastáil, is é/í siúd a dhéanfaidh teagmháil leis an FSS ar an gcéad dul síos. Tabhair do d’aire, le do thoil, go bhfuil an tacaíocht seo teoranta d'idirghabhálacha teiripeacha atá ríthábhachtach do rannpháirtíocht an linbh sa chlár ECCE.

 

Leibhéal 7: Caipitíocht Bhreise

Sa chás nach leor na tacaíochtaí thuasluaite chun riachtanais an linbh a chomhlíonadh, is féidir le soláthraithe réamhscoile, i gcomhar le tuismitheoirí, iarratas a dhéanamh ar chaipitíocht bhreise chun tacaíocht bhreise sa seomra ranga a mhaoiniú nó chun an cóimheas idir baill foirne agus leanaí a laghdú.

Ba cheart don soláthraí réamhscoile, i gcomhar le tuismitheoirí, iarratas a dhéanamh ar chaipitíocht bhreise ar leibhéal 7 tríd an bPróifíl maidir le Rochtain agus Cuimsiú a chomhlánú, agus, mar chuid den phróifíl sin, an t-iarratas ar sheirbhís ar leibhéal 7. Agus é sin déanta, rachaidh Speisialtóir Luathbhlianta i dteagmháil leis an soláthraí réamhscoile chun an t-iarratas a chur chun cinn. Tá dhá ráta éagsúla caipitíochta leibhéal 7 iníoctha. Is iad sin:

  • Ráta €130 sa tseachtain sa chás go n-aithnítear riachtanais mar riachtanais choimpléascacha, sa dóigh is gur ghá do shuíomh méadú 10 n-uaire sa bhreis a chur lena sholáthar foirne gach seachtain.
  • Ráta €195 sa tseachtain sa chás go n-aithnítear riachtanais mar riachtanais an-choimpléascacha, sa dóigh is gur ghá do shuíomh méadú 15 huaire sa bhreis a chur lena sholáthar foirne gach seachtain.

Sa chás go gceadaítear iarratas ar thacaíocht ar leibhéal 7, cuirfidh Pobal an méid sin in iúl don soláthraí seirbhíse agus don tuismitheoir agus cuirfidh sé in iúl dóibh freisin an bonn ar a bhfuil an chaiptíocht á ceadú .i. an cineál tacaíochta ba cheart a chur ar fáil de bhun na caipitíochta breise, socruithe maoirseachta srl., agus aon tuairimí atá curtha in iúl ag an tuismitheoir nó an soláthraí réamhscoile a chur san áireamh. Is féidir caipitíocht ar leibhéal 7 a cheadú ar bhonn pro rata ach bonn cirt soiléir a bheith ann le déanamh amhlaidh (m.sh. nach féidir leis an leanbh freastal ar an tseirbhís ar bhonn lánaimseartha nó go bhfuil tacaíochtaí eile ar fáil ar bhonn páirtaimseartha). 

Tosú Amach agus Tacaíochtaí a Rochtain

Sa chás go bhfuil do thoiliú tugtha agat go ndéanfaí leanbh a chlárú le do sheirbhís agus go measann tú go mbeidh tacaíocht bhreise ag teastáil uait chun riachtanais an linbh a chomhlíonadh ar dhóigh chuimsitheach, is féidir leat, i gcomhpháirtíocht leis an tuismitheor, iarratas a dhéanamh ar thacaíochtaí faoi AIM. Déantar iarratais tríd an Ardán Cur i bhFeidhm Clár (ACFC nó PIP) ar shuíomh gréasáin Pobail.

Osclófar próiséas iarratais AIM i mí na Bealtaine gach bliain le haghaidh na bliana úire réamhscoile le go mbeidh na tacaíochtaí ábartha curtha isteach sula dtosaíonn an leanbh sa chlár ECCE i mí Mheán Fómhair. Tabhair do d’aire, le do thoil, go mbíonn níos mó ama ag teastáil le haghaidh fearas áirithe an-speisialaithe.

Tá líne theileafóin tacaíochta ar fáil duit freisin (déan teagmháil le (01) 511 7222  ó 8 r.n. go 6 i.n., Dé Luain go dtí Dé hAoine).

Ní féidir iarratas a dhéanamh gan toiliú iomlán an tuismitheora/chaomhnóra. Is féidir cóip den fhoirm toilithe tuismitheora a fheiceáil anseo. Ba cheart don tuismitheoir an fhoirm seo a phriontáil agus a shíneadh a chur léi. Ba cheart an fhoirm a uaslódáil ansin agus a chur isteach leis an iarratas comhlánaithe. Agus toiliú á thabhairt ag tuismitheoir le go ndéanfaí iarratas, tá toiliú á thabhairt aige freisin go roinnfí faisnéis maidir leis an iarratas le gairmithe ábhartha a bhfuil baint acu le próiseáil an iarratais agus tacaíochtaí a chur ar fáil faoi AIM (m.sh. Speisialtóir Luathbhlianta, teiripeoir saothair de chuid FSS, oifigigh Phobail srl.).

 

Sa chás go bhfuil iarratas déanta ar thacaíochtaí, déanfaidh Pobal an t-iarratas a phróiseáil agus cuirfidh sé an tuismitheoir agus an soláthraí réamhscoile ar an eolas faoin gcinneadh a dhéantar. Sa chás is go raibh soláthraí réamhscoile, i gcomhpháirtíocht le tuismitheoir, míshásta le cinneadh Phobail, d'fhéadfaidís athbhreithniú a iarraidh. Tá tuilleadh eolais maidir leis an bpróiseas um chinntí a dhéanamh ar fáil ag www.pobal.ie.

 

Beartas AIM

Is féidir an beartas iomlán a chuireann taca faoi AIM a rochtain anseo. Tá tuilleadh eolais le fáil freisin sna míreanna Ceisteanna Coitianta agus Eochairdhoiciméid agus Acmhainní den suíomh gréasáin seo.

Click to listen highlighted text!